Controleer, meet en compenseer de koolstofvoetafdruk van uw vloot.
Begin, Het Is Gratis ›

Website algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van websites en marktplaatsen

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van websites en marktplaatsen (de "algemene voorwaarden website") beheren de gebruiksvoorwaarden van de websites en online marktplaatsen van Equippo AG (Equippo) (www.equippo.com en alle lokale domeinen beheerd door Equippo) (de websites en marktplaatsen) voor de gebruikers zoals gedefinieerd hieronder in sectie 1 (de gebruikers).

Gebruikers erkennen dat de websites en marktplaatsen uitsluitend B2B (business-to-business) marktplaatsen zijn en dat ze slechts bedoeld zijn voor gebruik door professionals en zullen alleen gebruikt worden door professionele gebruikers en individuen die binnen een professionele setting opereren, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, en dat de websites en marktplaatsen niet bedoeld zijn voor het gebruik door consumenten. Enige personen onder embargo of personen uit landen onder embargo zijn uitgesloten van gebruik van de websites en marktplaatsen.

Bij registratie zoals omschreven in sectie twee hieronder of het aanmaken van een volledig account zoals beschreven in sectie drie hieronder, bevestigt en accepteert de gebruiker dat het gebruik van websites en marktplaatsen onder beheer valt van deze algemene voorwaarden website. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.equippo.com/legal en kunnen geprint of lokaal opgeslagen worden.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door Equippo door middel van een schrijven, zijn de algemene voorwaarden en/of andere contractuele documenten uitgegeven of verzorgd door de gebruiker uitdrukkelijk opgeheven en uitgesloten. Dit zal ook van toepassing zijn in het geval de gebruiker algemene voorwaarden of andere documenten toevoegt aan de order of 'orderbevestiging' of zulke algemene voorwaarden of andere documenten op een andere manier aan Equippo bijvoegt.

1 Gebruikers

Voor het doel van deze algemene voorwaarden website, zijn gebruikers onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

  1. Gebruikers die de websites en marktplaatsen bezoeken en voor wie het niet nodig is zich te registreren om de functies van de websites en marktplaatsen te gebruiken, maar die het niet toegestaan is om enige transactie te ondergaan zonder een volledig persoonlijk account aan te maken zoals beschreven in sectie 3 (de “bezoekende gebruikers”);
  2. Gebruikers die geregistreerd en geaccepteerd zijn conform sectie 2 voor het gebruiken van bepaalde functies van de websites en marktplaatsen (de “geregistreerde gebruikers”); en
  3. Gebruikers die een volledig persoonlijk account hebben aangemaakt conform sectie 3, voor het aangaan van een transactie (de “volledig persoonlijk account gebruikers”).

Equippo behoudt zich het recht voor om enige gebruiker naar eigen oordeel uit te sluiten van het gebruik van de websites en marktplaatsen op enig moment.

2 Registratie

Het gebruik van bepaalde functies van de websites en marktplaatsen kan registratie vereisen.

Websites en marktplaatsen zijn strikt B2B (business-to-business) marktplaatsen. De registratie voor de websites en marktplaatsen is alleen aan professionele gebruikers en individuen die binnen een professionele capaciteit werkzaam zijn en de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt toegestaan; de registratie is verboden voor consumenten en aan enige personen onder embargo of personen uit landen onder embargo.
Zodra een gebruiker zijn registratieverzoek heeft ingediend en Equippo de registratie heeft herbevestigd met een welkomstbericht, wordt de gebruiker een geregistreerde gebruiker. Equippo behoudt zich het recht voor om enige registratie op eigen goeddunken te weigeren, en om enige registratie te annuleren of uit te stellen op enig moment op eigen goeddunken, zonder voorafgaand bericht.

Door het indienen van het registratieverzoek geeft de geregistreerde gebruiker aan de algemene voorwaarden na te leven en te accepteren. De geregistreerde gebruiker vertegenwoordigt en waarborgt dat alle door hem verstrekte informatie compleet en accuraat is, en dat hij deze zal updaten mochten er veranderingen optreden.

De geregistreerde gebruiker accepteert dat Equippo hem mag contacteren via de door hem bij de registratie geleverde contactinformatie. Kosten die bij de gebruiker terechtkomen in verband met het contacteren, zoals bijvoorbeeld roamingkosten, zullen worden gedragen door de gebruiker

3 Volledig persoonlijk account, gebruikersnaam en wachtwoord

Teneinde het aangaan van een transactie op de websites en marktplaatsen, moet de gebruiker een volledig persoonlijk account aanmaken op de website, en een gebruikersnaam en wachtwoord creëren.

Websites en marktplaatsen zijn strikt B2B (business-to-business) marktplaatsen. Het aanmaken van een volledig persoonlijk account voor de websites en marktplaatsen is alleen toegestaan aan professionele gebruikers en individuelen die handelen binnen professionele capaciteit en de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt; het aanmaken van een volledig persoonlijk account is verboden voor consumenten en voor enige personen onder embargo of personen uit landen onder embargo.

Gebruikers die voornemens zijn respectievelijk te kopen via de websites en marktplaatsen (de kopers) en die onderhevig zijn aan VAT-belastingen volgens de toepasbare EU respectievelijk Zwitserse wet zijn alleen toegestaan als ze een geldige en verifieerbare EU VAT ID nummer respectievelijk Swiss Company-Identificatie-Nummer (Unternehmens-Identifikationsnummer) hebben. Voor gebruikers die voornemens zijn respectievelijk producten te verkopen via de websites en marktplaatsen (de verkopers), het creëren van een apart en volledig persoonlijk verkoopaccount is alleen toegestaan wanneer Equippo hen hiervoor vooraf heeft uitgenodigd. Voor verkopers die onderhevig zijn aan VAT-belastingen volgens de toepasbare EU respectievelijk Zwitserse wet, zal een uitnodiging alleen worden vergeven wanneer zij een geldige en verifieerbare EU VAT ID respectievelijk Swiss Company-Identificatie-Nummer (Unternehmens-Identifikationsnummer) hebben.

Met het aanmaken van een volledig persoonlijk account, geeft de volledig persoonlijk account gebruiker aan de algemene voorwaarden website alsmede de toepasbare transactionele voorwaarden zoals de Algemene Voorwaarden Koper en de verkoopsovereenkomst te accepteren en onderhouden.

Het is de volledig persoonlijk account gebruiker's enige en voornaamste verantwoordelijkheid om zijn gebruikersnaam en wachtwoord (de toegangsgegevens) vertrouwelijk te houden, en om koste wat kost het gebruik van deze toegangsgegevens door iedere persoon dan de volledig account gebruiker zelf te voorkomen. De volledig persoonlijk account gebruiker is aansprakelijk voor enige schade resulterend uit een ongeautoriseerd gebruik van de toegangsgegevens door enige derde partij, mits het ongeautoriseerd gebruik is voortgekomen uit een onvoldoende en/of onzorgvuldig beschermen van de toegangsgegevens door de volledig persoonlijk account gebruiker. De volledig persoonlijk account gebruiker belooft om Equippo onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van enige verdenking of aanwijzing van ongeautoriseerd gebruik van de toegangsgegevens of enige andere vorm van een lek in de beveiliging.

De volledig persoonlijk account gebruiker accepteert dat Equippo hem mag contacteren via de door hem tijdens de registratie verschafte contactgegevens. Kosten die bij de gebruiker terechtkomen in verband met het contacteren, zoals bijvoorbeeld roamingkosten, zullen worden gedragen door de gebruiker.

4 Geen garanties voor informatie verschaft, uitsluiting van aansprakelijkheid

De websites en marktplaatsen en de diensten van Equippo zijn beschikbaar op een 'as is' (zoals het is) en 'as available' (zoals beschikbaar) basis zonder enige garanties van enige soort, of het expliciet of impliciet is, zo volledig mogelijk zoals toegestaan bij wet.

Equippo belooft redelijke inspanning om complete, nauwkeurige en actuele informatie van betrouwbare bronnen te verschaffen. In geen geval zal Equippo echter garanderen, of geacht worden te hebben gegarandeerd, of het expliciet of impliciet is, dat de informatie verschaft op de websites en marktplaatsen compleet, nauwkeurig of actueel is. Enige besluiten van de gebruiker gebaseerd op de informatie verschaft door de websites en marktplaatsen of door Equippo worden genomen op eigen risico van de gebruiker.

Equippo is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, immateriële of consequentiële schade, inclusief winstverliezen, op enige manier voortvloeiend uit maar niet gelimiteerd tot enige defecten, virussen of andere problemen met de infrastructuur betrokken in de toegang of gebruik van de websites en marktplaatsen. Equippo is noch aansprakelijk voor enige onderschepping, wijziging of misbruik van informatie uitgewisseld tussen de gebruiker en Equippo, noch voor het misbruik van de websites en marktplaatsen, verlies van data, gebruik van software beschikbaar gemaakt op de websites en marktplaatsen, nog voor enige derde partij claims gerelateerd aan het gebruik van de websites en marktplaatsen.

5 Privacy en databeveiliging

Equippo beschermt de privacy van de gebruiker en houdt de persoonlijke informatie van de gebruiker in vertrouwen conform Equippo's Privacy & Data beleid. Het privacy en data beleid is beschikbaar op www.equippo.com/privacy-data-policy en kan worden geprint of lokaal worden opgeslagen.

Equippo heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen, ontworpen om redelijkerwijs de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen, en om redelijkerwijs ongeautoriseerd gebruik van de websites en marktplaatsen te voorkomen. Equippo kan echter niet garanderen dat deze maatregelen niet omzeild zullen worden door ongeautoriseerde derde partijen. De gebruiker verstrekt zijn persoonlijke informatie op eigen risico.

6 Gebruikersverplichtingen

Het zal de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn om enige juridische eisen met betrekking tot het gebruik van de websites en marktplaatsen van de respectievelijke landen of het land van waaruit de gebruiker de websites en marktplaatsen bezoekt na te leven. De gebruiker belooft niet deel te nemen aan enige activiteit die een schadelijk en/of negatief effect op de werking van de websites en marktplaatsen kan hebben, inclusief maar niet gelimiteerd tot haar servers, software, inhoud, infrastructuur, code, beschikbaarheid, systeembeveiliging of andere internetgebruikers van de websites en marktplaatsen. Specifiek, zomer limitatie, zijn de volgende activiteiten verboden: het verstoren van de encryptiesystemen van de websites en marktplaatsen, data transmissies en veiligheidssystemen of het omzeilen daarvan; het distribueren, kopieren, of herpubliceren van enig deel van de websites en marktplaatsen in enig ander kanaal of medium, of het handmatig of in een geautomatiseerde (scraping) setting gebeurd; het uploaden van valse informatie; het uploaden van virussen, worms, of soortgelijke software; het gebruik van enig geautomatiseerd systeem om toegang te krijgen tot de websites en marktplaatsen als zo'n systeem meer verkeer of serververzoeken veroorzaakt dan handmatig en conventioneel gebruik; impersonatie of misrepresentatie van de identiteit van de gebruiker en zijn affiliaties; het verzamelen van persoonlijke informatie van andere gebruikers zoals gebruikersnamen of IP-adressen.

7 Geen aankopen buiten websites en marktplaatsen

Voor uitrusting die de volledig persoonlijk account gebruiker voor het eerst heeft geïdentificeerd als zijnde te koop op de websites en marktplaatsen, is het voor hem verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equippo, de betrokken verkoper te contacteren of proberen te contacteren, zowel direct als indirect anders dan via Equippo, of anderszins een aanschaf van de vermelde uitrusting te doen anders dan via de websites en marktplaatsen. In het geval een aanschaf buiten de websites en marktplaatsen voorkomt, kan de volledig persoonlijk account gebruiker aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan het adres van Equippo.

Op een case-by-case basis kan Equippo, tegen bijkomende kosten, een persoonlijke inspectie van de uitrusting van de volledig persoonlijke account gebruiker of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de terreinen van de verkoper faciliteren. In het geval van zulk toegestaan contact met de verkoper is het de volledig persoonlijk account gebruiker eveneens uitdrukkelijk verboden om een directe aanschaf buiten de websites en marktplaatsen te doen, en kan aansprakelijk worden gehouden voor enige schade aan het adres van Equippo.

8 Rechten en plichten van Equippo

Equippo zal redelijke inspanning leveren om te garanderen dat de websites en marktplaatsen beschikbaar zijn met de minste downtime mogelijk. Equippo is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige downtime of aansluitend gevolg van enige downtime.

Niettegenstaande dat Equippo de inhoud van de websites en marktplaatsen kan monitoren, erkent en accepteert de gebruiker dat Equippo niet verplicht is dit ook te doen.

Equippo kan enige inhoud van de websites en marktplaatsen veranderen of verwijderen, de toegang van de gebruiker beperken of de service op enig moment beëindigen op eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht.

Equippo is niet verantwoordelijk voor enige praktijken van websites van derde partijen waaraan het gelieerd kan zijn of waarnaar verwezen wordt op de websites en marktplaatsen. De gebruiker erkent dat (i) het bezoeken van zulke websites op eigen risico is, (ii) Equippo geen affiliatie heeft met zulke websites en (iii) Equippo niet aansprakelijk is voor enige consequenties gerelateerd aan het bezoeken van zulke websites van derde partijen.

9 Trademarks en copyrights

Equippo of de respectievelijke licentiegevers behouden zich alle rechten voor (inclusief copyrights, patenten, trademarks en enige ander intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie (inclusief ontwerpen, teksten, grafieken en code) vermeld op of door de websites en marktplaatsen. De gebruiker erkent dat het is beperkt tot kopieren, uitgeven in enige zin, distribueren, multipleren, modificeren of downloaden van enige informatie op de website en marktplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equippo of de eigenaar van respectievelijke intellectuele eigendomsrechten. Het Equippo handelsmerk is het exclusieve eigendom van Equippo. De gebruiker erkent Equippo's exclusieve wereldwijde rechten tot het Equippo handelsmerk en het Equippo nijlpaardlogo.

Mocht een gebruiker geloven dat zijn copyright of ander intellectueel eigendom of dat van enige aangesloten partijen is geschonden door enige inhoud bekendgemaakt op de website en marktplaatsen, dan zal de gebruiker een bericht sturen aan onderstaande contactgegevens van Equippo, samen met een authorisatie om namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht op te treden, een beschrijving van de vermeende schending, informatie over de locatie van de betreffende inhoud, de contactinformatie van de gebruiker, samen met een verklaring van goed vertrouwen dat de openbaarmaking van de inhoud op de website en marktplaatsen niet geautoriseerd is en een verklaring dat alle informatie in het bericht van de gebruiker juist is.

10 Scheidbaarheid

Mocht enig deel van deze algemene voorwaarden website ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard, blijven de andere provisies van deze algemene voorwaarden desondanks geldig. In dit geval wordt het ongeldig of onuitvoerbaar verklaarde gedeelte vervangen (eventueel op bevel van de rechter) door een plaatsvervangende provisie die het beste reflecteert wat de intenties van de originele provisie waren.

11 Recht op wijziging en andere overeenkomsten

Equippo behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden website op elk moment te wijzigen. Wijzigen zullen 24 uur nadat ze via e-mail aan de gebruiker zijn aangekondigd geldig worden en zijn vanaf dat moment van toepassing op alle gebruik van de websites en marktplaatsen.

Enige afwijkingen van deze algemene voorwaarden website zullen worden overeengekomen via schrijven en moeten naar behoren worden ondertekend door geautoriseerde ondertekenaars.

Naast deze algemene voorwaarden website, zijn andere specifiek transactionele algemene voorwaarden, zoals de respectievelijke algemene voorwaarden koper of de Sales Authorization Agreement van toepassing op kopers respectievelijk verkopers. In het geval van enige discrepantie tussen deze transactionele termen en deze algemene voorwaarden website, zullen de transactionele termen prevaleren over deze algemene voorwaarden website.

12 Geldend recht, jurisdictie

Deze algemene voorwaarden website alsmede enig gebruik van websites en marktplaatsen en enige contracten gesloten via Equippo of de websites en marktplaatsen zijn exclusief beheerd door 'Swiss substansive law' (Zwitserse materiële wet) (tot de uitsluiting van de conflicten van rechtsbepalingen en de 'United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods' (CISG), gedateerd 11 april 1980).

De exclusieve plaats van de bevoegde rechtbank voor alle disputen die voortkomen uit of in connectie staan tot deze algemene voorwaarden website, het gebruik van websites en marktplaatsen en enig contract afgesloten via Equippo of de websites en marktplaatsen zal zijn in Zug, Zwitserland.

13 Kennisgevingen

Enige kennisgevingen onder deze algemene voorwaarden website zullen worden verzonden via geschreven elektronische communicatie en naar keuze van de gebruiker via telefax, aangetekende post of nachtkoerier met ondertekening.

Equippo AG
Grafenauweg 8
6300 Zug
Zwitserland

E-Mail info (at) equippo.com
Telefax: +41 41 544 04 01

14 Dominante taal

De versie van deze algemene voorwaarden website in de Engelse taal is de originele versie. Mochten de algemene voorwaarden website worden gebruikt in andere talen, dan domineert de Engelse versie in het geval van enige inconsistenties.

Zug, Zwitserland, 29 oktober 2014