De Equippo Veiling begint over 13 dagen.
Registreer nu › Bekijk de veilingcatalogus ›

Equippo AG / V004 / Laatst bijgewerkt: 9 juni 2020

1. Reikwijdte en implementatie

Deze Algemene Voorwaarden voor Kopers (de "Algemene Voorwaarden voor Kopers") zijn van toepassing op en gelden voor elke aanbieding en/of aankoop door u (de “Koper”) van materieel ("Materieel") vermeld op de websites en online marktplaatsen die worden beheerd door Equippo AG, Grafenauweg 8, 6300, Zug, Zwitserland ("Equippo"; samen met de Koper de "Partijen") onder het domein www.equippo.com en alle lokale versies die door Equippo worden beheerd (de "Marktplaats").

Tenzij expliciet anders overeengekomen door Equippo met een schrijven, worden alle algemene voorwaarden en/of andere contractuele documenten die door de Koper zijn uitgegeven of verstrekt, uitdrukkelijk uitgesloten.

De Koper erkent dat zij contractpartij voor de aankoop van materieel Equippo is. Niettegenstaande het voorgaande, erkent de Koper dat sommige of al het materieel door Equippo kan worden aangeboden op basis van een niet-openbaar gemaakt agentuur model namens een externe verkoper.

Deze Algemene Voorwaarden voor Kopers gelden naast de Algemene Voorwaarden van Equippo voor het Gebruik van Websites en Marktplaatsen (de "Website Algemene Voorwaarden"). In geval van discrepanties tussen de Website Algemene Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden voor Kopers, prevaleren deze Algemene Voorwaarden voor Kopers.

2. Bestelproces

2.1. Bestellingen en Herziene Offertes

Bij het indienen van een aanbod tot aankoop van het betreffende materieel of het plaatsen van een bestelling tegen de aankoopprijs van het betreffende materieel, dient de Koper een bindend en onherroepelijk aanbod in om het betreffende materieel (de "Bestelling") te kopen, zonder het recht van de Koper om de betreffende bestelling te annuleren of in te trekken, behoudens uitzonderingen die door de wet of deze Algemene Voorwaarden voor Kopers zijn voorzien (bijv. de Geld-terug-garantie procedure).

De Koper erkent hierbij dat een dergelijke bestelling onderhevig is aan herbevestiging van de aankoopprijs (behalve als de Koper koopt tegen een 'koop nu'-prijs) en beschikbaarheid van het betreffende materieel door Equippo (de "Bevestiging") of (behalve als de Koper koopt tegen een 'koop nu'-prijs) overdracht van een herziene offerte (de "Herziene Offerte") door Equippo.

Indien een Herziene Offerte aan de Koper wordt verzonden, kan de Koper een dergelijke Herziene Offerte binnen 1 werkdag accepteren. Een Herziene Offerte wordt geacht te zijn vervallen indien (i) de Koper de Herziene Offerte afwijst of (ii) als de Koper Equippo niet binnen 1 werkdag na indiening van de Herziene Offerte aan de Koper op de hoogte stelt van de aanvaarding van de Herziene Offerte. Onder “werkdag” wordt verstaan een werkdag in Zwitserland. Geaccepteerde herziene offertes worden ook onderworpen aan een bevestiging door Equippo (hierna ook wel "Bevestiging" genoemd).

Equippo behoudt zich het recht voor Bestellingen naar eigen goeddunken af te wijzen.

2.2. Bindend contract

Een bindend contract voor de aankoop van materieel wordt geacht te zijn gesloten wanneer Equippo een bevestiging aan de Koper heeft voorgelegd, maar is in ieder geval onderworpen aan de voorwaarde dat de Koper de koopprijs betaalt overeenkomstig Paragraaf 3.1 of op verzoek van Equippo een zekerheid stelt.

2.3. Geen garanties

Equippo biedt een Geld-terug-garantie en verklaart en garandeert dat de Koper, na volledige afronding van de aankoop van materieel in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden voor Kopers en onder voorbehoud van volledige betaling van de koopprijs en eventuele kosten, belastingen en heffingen in verband met de levering van het betreffende materieel aan het land van bestemming van de Koper, de wettelijke eigenaar van het betreffende materieel wordt, vrij van eventuele pandrechten en bezwaringen. De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat Equippo vrijgesteld is van en geen verdere impliciete of expliciete verklaringen of garanties geeft aan de Koper met betrekking tot het verkochte materieel.

2.4. Geld-terug-garantie

De in Paragraaf 2.4 beschreven procedure wordt de "Geld-terug-garantie procedure" genoemd.

Equippo stemt hiermee mee in om het bindende contract tussen de Koper en Equippo te annuleren (zoals omschreven in Paragraaf 2.2) met betrekking tot materieel dat gekocht is van Equippo (in elk geval het “Te retourneren materieel”) op voorwaarde dat de Koper Equippo schriftelijk mededeelt dat hij of zij het contract wil annuleren binnen vijf werkdagen na de eerste van het te retourneren materieel op de werkplek of de bedrijfslocatie van de Koper (de "Geld-terug-garantieperiode"), maar in geen geval later dan 20 werkdagen na aankomst van het schip en onder de volgende expliciete voorwaarden (de "Terugbetalingsvoorwaarden"):

  1. Voordat het te retourneren materieel in gebruik wordt genomen, is de Koper verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken van het te retourneren materieel; dit omvat met name de controle van voldoende vloeistofniveaus en de toestand van de vloeistoffen en het filter;
  2. Het te retourneren materieel is door de Koper gereinigd en wordt in exact dezelfde staat aan Equippo geretourneerd als bij de eerste levering aan de Koper, inclusief maar niet beperkt tot kwaliteit en functionaliteit (de "Kwaliteitsvoorwaarde");
  3. Een inspectie door een vertegenwoordiger van Equippo op een redelijke locatie naar keuze van Equippo in het rechtsgebied waar het te retourneren materieel werd afgeleverd ("rechtsgebied van de Koper"), om er zeker van te zijn dat aan de kwaliteitsvoorwaarde wordt voldaan, met dien verstande dat de Koper zijn volledige medewerking en assistentie aan Equippo zal verlenen bij het regelen van een dergelijke inspectie;
  4. Een schriftelijke goedkeuring (waarvoor een e-mail voldoende is) van Equippo aan de Koper dat aan de kwaliteitsvoorwaarde is voldaan;
  5. De volledige medewerking van de Koper bij het terugbrengen van het te retourneren materieel aan Equippo op een redelijke locatie naar keuze van Equippo in het rechtsgebied van de Koper, om het transport van het te retourneren materieel naar een andere locatie naar keuze van Equippo mogelijk te maken; of in het geval dat de Koper het te retourneren materieel heeft geïmporteerd toen deze aanvankelijk werd gekocht, een locatie buiten het rechtsgebied van de Koper naar keuze van Equippo, in overeenstemming met de volgende paragraaf (in elk geval, indien van toepassing, de "Retourlocatie");
  6. Indien de Koper het materieel importeerde toen hij deze aanvankelijk kocht van Equippo, dient de Koper ervoor te zorgen dat aan alle (her)export procedures en -vereisten wordt voldaan om de (her)export en de overdracht van het te retourneren materieel op een retourlocatie naar keuze in een geschikte vrije zone mogelijk te maken. Uitzonderingen op de in deze bepaling gestelde eisen zijn naar eigen goeddunken van Equippo en dienen schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen. E-mail is hiervoor voldoende.
  7. De volledige medewerking van de Koper bij het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om de volledige eigendomsoverdracht van het te retourneren materieel van de Koper terug naar Equippo mogelijk te maken.
  8. Geen onredelijke vertraging veroorzaakt door de Koper (waaronder maar niet beperkt tot uw niet-reageren op communicatie pogingen van Equippo en gebrek aan medewerking) bij het terugsturen van het te retourneren materieel naar de retourlocatie, of iets anders dat nodig is om de Geld-terug-garantie procedure uit te voeren.

De Partijen komen overeen dat alle gelden die de Koper aan Equippo heeft betaald als betaling voor de Aankoopprijs van het te retourneren materieel (in elk geval de "Fondsen") pas aan de Koper worden geretourneerd nadat het te retourneren materieel weer in het feitelijke bezit van Equippo is. In elk geval waar Equippo akkoord gaat met het annuleren van een contract nadat aan de voorwaarden voor een terugbetaling is voldaan, zal Equippo binnen 10 werkdagen na het verkrijgen van het te retourneren materieel de gelden terugbetalen aan de Koper via een bankoverschrijving, voor zover de aankoopprijs op dat ogenblik volledig door Equippo is ontvangen, of, indien van toepassing, door annulering of teruggave van andere betalingsinstrumenten, zoals letters of credit of bankgaranties indien deze zijn gebruikt voor de betaling van de oorspronkelijke aankoop van het te retourneren materieel.

Met betrekking tot materieel die van “Equippo France SARL” is gekocht via een veiling die onder de Franse wetgeving valt, wordt in het bovenstaande deel de procedure beschreven voor het retourneren van het materieel door “Equippo AG” die optreedt als koper in een terugkoop-transactie, waarbij Equippo AG het geretourneerde materieel van de koper koopt nadat Equippo France SARL de volledige betaling heeft ontvangen en aan de bovenstaande voorwaarden voor restitutie is voldaan, tegen dezelfde prijs die de koper aan Equippo France SARL heeft betaald.

3. Koopprijs

3.1. Koopprijselementen

De koopprijs voor al het materieel waarvoor een bindend contract is afgesloten overeenkomstig Paragraaf 2.2 (de "Aankoopprijs") is de in de Bevestiging vermelde koopprijs. De Koper erkent hierbij dat kosten, belastingen en heffingen alleen in de Aankoopprijs worden opgenomen indien en voor zover dit in de bevestiging alsmede op de proforma-factuur is vermeld. Voor transportkosten (leveringskosten) zie Paragraaf 5.1.

3.2. Afleveradres

De Aankoopprijs is afhankelijk van het door de Koper in de Bestelling opgegeven afleveradres. De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat elke wijziging van het afleveradres tot extra kosten kan leiden.

3.3. EU-btw of soortgelijke belastingen

In de context van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers, moet onder "Btw" worden verstaan alle belastingen op toegevoegde waarde, zoals beschreven in de btw-richtlijnen van de EU, of enige andere belastingen op toegevoegde waarde, verkoopbelastingen of vergelijkbare belastingen in landen buiten de EU.

Alle prijzen zoals door Equippo vermeld op de Marktplaats, in de Bevestiging of anderszins, zijn altijd exclusief EU-btw, tenzij expliciet anders vastgesteld en vermeld.

In het geval dat btw van toepassing is op een verkoop, wordt die btw berekend en als zodanig vermeld op de proforma-factuur, zoals vermeld in Paragraaf 4.1 en de Bevestiging.

Equippo zal alle belastingen of heffingen die in de Bevestiging namens de Koper aan de bevoegde autoriteiten afdragen. De Koper is verantwoordelijk voor alle heffingen en belastingen die niet in de Bevestiging zijn gespecificeerd. Onverminderd het voorgaande, zal Equippo de Koper informeren over dergelijke heffingen en belastingen voor zover Equippo daarvan op de hoogte is.

4. Factuur en Betaling

4.1. Proforma-factuur

Na het verzenden van de Bevestiging zal Equippo de Koper een proforma-factuur sturen voor de van toepassing zijnde Koopprijs.

4.2. Betalingsvoorwaarden

De betaling van het op een dergelijke proforma-factuur vermelde bedrag en eventuele andere door de Koper aan Equippo verschuldigde betalingen dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betreffende factuur te geschieden. Na ontvangst van de betaling van het bedrag vermeld op een dergelijke proforma-factuur, zal Equippo een bevestiging sturen naar de Koper.

Na afloop van de betalingstermijn van 5 werkdagen is de koper automatisch in gebreke. Paragraaf 2.2 blijft voorbehouden.

4.3. Valuta

De standaardvaluta voor transacties die onder deze Algemene Voorwaarden voor Kopers worden uitgevoerd, is de euro. Elke weergave van prijzen in lokale valuta is uitsluitend ter informatie. De toepassing van een andere valuta dan de euro voor elke transactie onder deze Algemene Voorwaarden voor Kopers is onderworpen aan een schriftelijke overeenkomst (waarbij e-mail of het indienen van een formulier op onze website geaccepteerd zijn) en wordt alleen bevestigd als dit wordt vermeld in de Bevestiging en de proforma-factuur.

4.4. Betalingswijze en herkomst van de middelen

Tenzij andere betalingsvoorwaarden specifiek schriftelijk zijn overeengekomen en herbevestigd in de Bevestiging, zal de betaling van een Aankoopprijs en een eventuele betaling van andere door de Koper aan Equippo verschuldigde bedragen via een bankoverschrijving worden verricht. Alle betalingen moeten worden gedaan met de eigen middelen van de Koper. De bankrekening die gebruikt wordt voor betalingen moet op naam staan van de Koper.

4.5. Bijkomende kosten

Enige extra en nog niet betaalde kosten, bijvoorbeeld voor inspecties, moeten uiterlijk op het moment van betaling van de Koopprijs worden betaald.

5. Export, levering en import

5.1. Transport

Equippo regelt en betaalt het transport van het betreffende materieel van de huidige locatie naar de met de Koper overeengekomen plaats van levering en eventuele douanekosten voor export, transport, verzekeringspremies, bankkosten en andere kosten van derden in verband met de levering van het materieel aan de Koper zullen worden betaald uit de Aankoopprijs. In aanvulling op het voorgaande, regelt en betaalt Equippo het transport van te retourneren materieel van de retourlocatie naar een locatie naar keuze. In elk geval wordt de Geld-terug-garantieprocedure in overeenstemming met Paragraaf 2.4 en de overige bepalingen hierin uitgevoerd.

5.2. Export en exportcontrole

Equippo dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde exportvoorschriften die gelden in de vestigingsplaats van Equippo en/of het land van waaruit het desbetreffende materieel wordt geëxporteerd.

De Koper verklaart dat hem geen exportbeperkingen zijn opgelegd en erkent dat Equippo volledig kan vertrouwen op die verklaring.

De Koper erkent dat Equippo niet verkoopt aan enige personen of landen die onder een embargo staan overeenkomstig de Zwitserse regelgeving of enige andere regelgeving die geldt in het land van oorsprong of verzendplaats van het materieel, of die van toepassing is op een verkopende derde, inclusief, maar niet beperkt tot, UN-, EAR-, OFAC- of ITAR-regels.

Elke Koper is verplicht om zich te onthouden van het doorverkopen of anderszins overbrengen van materieel die hij van Equippo heeft gekocht naar een persoon of landen die onder een embargo vallen.

De Koper erkent dat Equippo niet verkoopt aan (i) personen of entiteiten die zijn opgenomen in een sanctiegerelateerde lijst van aangewezen personen die wordt bijgehouden door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, of door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland, (ii) personen die werkzaam, georganiseerd of woonachtig zijn in een land waartegen economische of financiële sancties of handelsembargo's zijn opgelegd, van tijd tot tijd beheerd of gehandhaafd door de bovengenoemde autoriteiten of (iii) personen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een van de personen die onder (i) of (ii) vallen (samen de "Gesanctioneerde Personen").

De Koper zal aan Equippo bevestigen dat hij geen Gesanctioneerde Persoon is, dat hij niet handelt namens of ten behoeve van een Gesanctioneerde Persoon en verbindt zich ertoe geen materieel door te verkopen of over te dragen aan een Gesanctioneerde Persoon.

5.3. Regels van het land van bestemming

De naleving van lokale veiligheids-, emissie- of andere wetten en voorschriften van het land van bestemming, zoals aangegeven in de Bevestiging voor al het materieel waarvoor een bindend contract is afgesloten in overeenstemming met Paragraaf 2.2, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Koper.

5.4. Leveringsdatum

Equippo geeft een geschat datumbereik voor de levering van het materieel op de bestemming die in de Bevestiging is aangegeven. De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat een dergelijk datumbereik slechts een schatting is die Equippo te goeder trouw en met redelijke zorgvuldigheid heeft gemaakt en die in geen geval kan worden gegarandeerd. Niettegenstaande het voorgaande zal Equippo zich echter redelijkerwijs inspannen om het materieel in een voldoende kort tijdsbestek te leveren.

5.5. Importeren

Voor bepaalde markten kan Equippo de invoer van het betreffende materieel naar het land van bestemming voor de Koper in naam van de Koper faciliteren. De Koper blijft echter in ieder geval de geregistreerde importeur en Equippo en zijn gespecialiseerde logistieke partners treden hierbij uitsluitend op als agenten van de Koper. Mocht Equippo echter, niettegenstaande het voorgaande, als geregistreerde importeur worden aangemerkt, dan verplicht de Koper zich om Equippo te vrijwaren voor eventuele schade die wordt veroorzaakt doordat Equippo als geregistreerde importeur wordt aangemerkt. De Koper gaat ermee akkoord om Equippo van alle informatie en documenten te voorzien die nodig zijn voor het importeren van het betreffende materieel naar het betreffende land van bestemming.

5.6. Volmacht

De Koper geeft Equippo hierbij volmacht, beperkt tot het regelen van transport, verzekeringen, douaneprocedures, betaling van belastingen en heffingen en eigendomsoverdracht aan de Koper, en de Koper stemt ermee in alle documenten te verstrekken die Equippo redelijkerwijs nodig heeft om deze beperkte volmacht te bewijzen.

5.7. Bevestiging van ontvangst en foto's

De Koper dient de ontvangst van het materieel bij aflevering aan het betreffende transportbedrijf en aan Equippo te bevestigen. De Koper is verantwoordelijk voor het nemen van foto's vanuit elke hoek van het materieel terwijl het nog op de levervrachtwagen is geladen, voordat deze wordt gelost.

5.8. Eigendomsoverdracht

Als er materieel wordt aangeboden door Equippo op basis van een niet-openbaar agentuurmodel namens een externe verkoper, zal de eigendomsoverdracht van het betreffende materieel rechtstreeks plaatsvinden tussen de externe verkoper waarvoor Equippo handelt op basis van een niet-openbaar agentuurmodel en de Koper. In ieder geval zal de eigendomsoverdracht aan de Koper plaatsvinden door de overdracht van het bezit van het materieel aan Equippo of de door haar namens de Koper aangewezen onderaannemers en wel bij het verlaten van het geladen materieel van het terrein van een externe verkoper (van wie Equippo het materieel kan kopen of voor wie Equippo op basis van een niet-openbaar agentuurmodel handelt) of een andere locatie van het materieel.

5.9. Overdracht van risico op verlies

Equippo draagt zorg voor een transportverzekering ten behoeve van de Koper en voor de periode die begint met de eigendomsoverdracht aan de Koper volgens Paragraaf 5.8 en eindigt met de levering van het betreffende materieel aan de Koper. De Koper erkent dat Equippo ten behoeve van zichzelf een aanvullende verzekering kan afsluiten ter dekking van eventuele vergoedingsregelingen met een betreffende externe verkoper en verdere kosten.

5.10. Vertragingen bij het lossen

Mocht er, om welke reden dan ook, geen vertegenwoordiger van de Koper beschikbaar zijn voor het lossen en ontvangen van het Materieel, binnen twee uur na aankomst van de vrachtwagen op het vermelde bezorgadres, binnen de overeengekomen leveringstijd, dan zijn alle extra kosten voor het wachten en extra bezorgpogingen voor rekening van de Koper. Eventuele extra kosten dienen rechtstreeks aan het transportbedrijf te worden betaald, voordat het materieel wordt gelost.

5.11. Onbestelbaar en achtergelaten materieel

In het geval dat Equippo het materieel niet bij de Koper kan bezorgen (bijvoorbeeld doordat de Koper of vertegenwoordiger van de Koper onbereikbaar is in verband met het bezorgen en lossen), dan kan Equippo het materieel opslaan op kosten van de Koper.

De Koper kan binnen 60 kalenderdagen na de opslag aanspraak maken op de levering van het materieel. In dit geval dient de Koper de kosten voor de opslag en de bijkomende leveringskosten vóór de daaropvolgende levering van het materieel te betalen.

Indien de Koper niet binnen 60 kalenderdagen na de opslag van het materieel aanspraak maakt op levering van het materieel, kan Equippo het materieel als achtergelaten beschouwen en, onverminderd enig ander rechtsmiddel bij wet of contract, het materieel tegen elke door Equippo geschikt geachte liquidatiewaarde te koop aanbieden. Equippo heeft recht op een provisie van 25% van de bruto-opbrengst van een dergelijke verkoop. Het restant van deze bruto-opbrengst, verminderd met alle extra gemaakte transport- en opslagkosten, zal door Equippo voor de Koper in bewaring worden gegeven en op verzoek aan de Koper worden betaald.

6. Klachten

6.1. Transportschade

Klachten over transportschade aan het materieel moeten onmiddellijk worden ingediend volgens de voorwaarden en de procedure van de transportverzekering. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

6.2. Nauwkeurigheid van de beschrijving; Gebreken

Enige informatie verschaft door of openbaar gemaakt op de marktplaats is geleverd op een 'alleen advies' basis en vormt geen enkel deel van het aankoopcontract, tenzij expliciet vermeld in de Bevestiging.

Klachten over de juistheid van de beschrijving van het materieel of andere soortgelijke klachten moeten per e-mail aan Equippo worden gericht. Eventuele klachten moeten onmiddellijk worden ingediend, echter in geen geval later dan 5 werkdagen na het lossen van het materieel op het afleveradres.

Equippo accepteert geen klachten met betrekking tot voorwaarden en gerelateerde onnauwkeurigheden die niet bestonden voor de overdracht van het eigendom aan de Koper volgens Paragraaf 5.8. De Koper erkent en gaat ermee akkoord dat Equippo in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot gebreken die veroorzaakt zijn tijdens het transport of die onder de verantwoordelijkheid van de Koper vallen.

De Koper erkent dat Equippo bepaalde rechtsmiddelen kan hebben tegen een externe verkoper in geval van gebreken van het betreffende materieel. Zonder afbreuk te doen aan Paragraaf 2.3 (Geen garanties), zal Equippo proberen een geldig, onderbouwd en bewezen defect te onderzoeken en op te lossen in een dialoog met de betreffende externe verkoper.

Equippo kan er, naar eigen goeddunken, voor kiezen om de contactgegevens van een betreffende verkopende externe partij door te geven aan de Koper.

Indien en voor zover Equippo contractuele rechtsmiddelen heeft in geval van gebreken aan het betreffende materieel, gaat Equippo akkoord met de overdracht van dergelijke rechtsmiddelen en claims, op voorwaarde dat de Koper erkent en ermee instemt dat enig verhaal door de Koper alleen tegen een betreffende externe verkoper zal worden ingesteld en niet tegen Equippo.

7. Verdere Bepalingen

7.1. Geen ontwijking

Voor materieel dat de Koper eerst op de Marktplaats heeft geïdentificeerd als zijnde te koop, is het de Koper verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equippo, contact op te nemen of te proberen contact op te nemen met een betreffende externe verkoper, direct of indirect, anders dan via Equippo, of op een andere manier te proberen dergelijk materieel aan te schaffen, anders dan via de Marktplaats. Indien een dergelijke aankoop buiten de Marktplaats plaatsvindt, is de Koper aansprakelijk voor alle schade die aan Equippo wordt toegebracht, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van enige commissie en de kosten voor het aanbieden en reclame van het betreffende materieel.

7.2. Geen uptime-garanties

De Koper accepteert dat Equippo noch de foutloze verzending van Orders, Bevestigingen, Herziene Offertes, of Bevestigingen van dergelijke noch de permanente beschikbaarheid van de Marktplaats kan garanderen.

7.3. Recht op verwijdering

De Marktplaats behoudt zich het recht voor om materieel van de Marktplaats te verwijderen, te allen tijde en ongeacht welke reden, zonder aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van die verwijdering.

7.4. Intellectueel eigendom

Elk intellectueel eigendom op alle gegevens die gegenereerd worden door of openbaar worden gemaakt op de marktplaats blijft het exclusieve eigendom van Equippo.

8. Vrijwaring

De Koper gaat ermee akkoord Equippo volledig te vrijwaren voor, en schadeloos te stellen voor, ongeacht enige fout van de Koper (verschuldensunabhängig), alle schade die Equippo lijdt en die veroorzaakt is door verklaringen van de Koper onder deze Algemene Voorwaarden voor Kopers die niet in alle opzichten waar, correct en accuraat zijn of door het niet nakomen door de Koper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers.

Wanneer de Koper verklaringen aflegt, garanties geeft en zich garant stelt onder deze Algemene Voorwaarden voor Kopers, zal de aansprakelijkheid van de Koper op grond van deze Paragraaf niet gekwalificeerd zijn, noch verminderd of anderszins beperkt worden door enige feitelijke of veronderstelde kennis van Equippo.

9. Diversen

9.1. Belastingen, kosten en uitgaven

Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden voor Kopers, zijn alle belastingen en andere openbare heffingen die aan een van de Partijen worden opgelegd in verband met deze Algemene Voorwaarden voor Kopers en de transacties die hierbij worden overwogen, voor rekening van de Partij waaraan deze belasting of openbare heffing wordt opgelegd.

Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden voor Kopers draagt elke Partij haar eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit of gemaakt worden in verband met deze Algemene Voorwaarden voor Kopers en alle transacties die hierbij worden overwogen.

9.2. Wijzigingen

Equippo behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden voor Kopers te allen tijde te wijzigen met het oog op toekomstige aankopen (d.w.z. aankopen waarvoor de Koper nog geen Bestelling heeft ingediend).

9.3. Overdrachten

Geen van de partijen is gerechtigd om rechten die voortvloeien uit een bindend contract tussen de partijen voor de aankoop van materieel of een van de rechten of verplichtingen uit hoofde daarvan over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Overdrachten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden voor Kopers blijven voorbehouden.

9.4. Scheidbaarheid

Indien een onderdeel of bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Kopers desalniettemin van kracht. In dit geval zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling (al naar gelang het geval) worden vervangen (bij rechterlijk bevel, al naar gelang het geval) door een vervangende bepaling die de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling het beste weergeeft, zonder dat deze onafdwingbaar is. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze Algemene Voorwaarden voor Kopers.

9.5. Toepasselijk recht

De relatie tussen de Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden voor Kopers wordt beheerst door het materiële Zwitserse recht (met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980).

9.6. Jurisdictie

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de relatie tussen de Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden voor Kopers zal uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de stad Zug, Zwitserland, bevoegde rechtbanken.

9.7. Engelse taal

Deze Algemene Voorwaarden voor Kopers kunnen worden vertaald naar andere talen; de Engelstalige versie is echter de overstijgende tekst en enige wettelijk bindende versie.