Controleer, meet en compenseer de koolstofvoetafdruk van uw vloot.
Begin, Het Is Gratis ›

Laatste Update: 22 Maart 2022

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van de Equippo Groep (hierna te noemen "Equippo"), en zijn van toepassing op online veiling transacties met alle hieronder vermelde filialen en dochterondernemingen en handelspartners. Behalve in die landen waar specifieke wetgeving voorrang heeft, wordt elke aankoop op een Equippo-veiling beschouwd als een online business-to-business-transactie waarop het verbintenissenrecht van toepassing is volgens de wetten van Zwitserland en de jurisdictie van de rechtbanken van Zug, Zwitserland. De koper stemt ermee in een contract aan te gaan met de lokale vestiging-, dochteronderneming of onder de veiling licentie van een handelspartner, aangesteld door Equippo, welke als verkopende groepsentiteit wordt beschouwd (de "Verkopende entiteit"). De koper gaat akoord met het ontvangen van een factuur met betalingsinstructies van de lokale vestiging, dochteronderneming of handelspartner, zoals bepaald door Equippo op basis van wettelijke en fiscale vereisten.

Lijst van verkopende entiteiten:

 1. Equippo AG, Grafenauweg 8, 6300 Zug, Zwitserland (hoofdkantoor), BTW Nr CHE-238.463.852
 2. Equippo AG, Stationsplein 45, A4.004, 3013AK, Rotterdam (Nederlands filiaal), BTW Nr NL823929061
 3. Equippo AG, Marcus Gerardstraat 1, 8380 Zeebrugge, België, BTW Nr BE0711820840
 4. Equippo AG, Rue Meyerbeer, 75009 Paris, France, BTW Nr FR88830342788
 5. Equippo Deutschland GmbH, Ehrenbergstrasse 11, 98693 Illmenau, btw-nummer DE308696371
 6. Biringer International GmbH, Waiden 22, 3595 Waiden, Austria, btw-nummer Nr ATU64916513

1. Registratie en bieden

 1. Om te kunnen bieden, is vooraf online registreren vereist. Enkel zakelijke kopers die namens een onderneming meedoen zijn toegestaan, Equippo staat geen particulieren bieders toe tijdens de veilingen en verbiedt het bieden door personen acterend als consument.
 2. Een identiteitsbewijs is verplicht.
 3. De bieder verklaart, garandeert en bevestigt naar behoren gemachtigd te zijn om namens het deelnemende bedrijf te kopen.
 4. Identificatiedocumenten van de onderneming of een geldig BTW-nummer zijn vereist.
 5. Een terugbetaalbare borgsom van 1000 Euro dient per credit/debit card of bankoverschrijving te worden voldaan. Deze borgsom kan worden kwijtgescholden naar goeddunken van Equippo.
 6. Alle registraties moeten worden goedgekeurd door Equippo, voordat er geboden mag worden.
 7. Alle biedingen zijn bindend en kunnen niet als ze eenmaal in ons veilingsysteem geplaatst zijn worden ingetrokken. Voor-biedingen (pre-bids) kunnen worden aangepast tot het moment dat de kavel geveild wordt.
 8. Sommige kavels hebben een minimumprijs of een gereserveerde prijs, vooraf afgesproken met de eigenaar. Wanneer deze prijs niet wordt gehaald, staat er in ons systeem ‘‘Provisional sale’’ en de aankoop is dus voorlopig en niet definitief. Het is aan de eigenaar om de verkoop goed te keuren voor de hoogste bieder.

2. Aankoopvoorwaarden en betalingen

 1. Voorafgaand aan de veiling vindt een expositie plaats, zodat de bieders de apparatuur kunnen zien en controleren. Er worden geen klachten na verkoop geaccepteerd behalve voor vorderingen onder de specifieke voorwaarden van de Geld-terug-Garantie die in Sectie 3 hieronder gedetailleerd worden beschreven. De informatie op onze website en in de catalogus is onder voorbehoud. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Materiële informatie, met name jaar van fabricage, wordt naar ons beste weten nauwkeurig weergegeven, en klachten over dergelijke materiële punten zullen in overweging worden genomen.
 2. Alle apparatuur wordt verkocht zoals het is, zonder garantie, met uitzondering van alle kavels waarvoor de "Geld-terug-garantie" expliciet wordt vermeld op onze website en de veilingcatalogus. In het laatste geval is de garantie beperkt tot de condities van de "Geld-terug-garantie" zoals beschreven in sectie 3 hieronder.
 3. Alle kopers, die op grond van hun registratie als professionele kopers worden beschouwd, zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebruik en de naleving van alle voorschriften voor alle aankopen. Equippo staat niet toe dat particulieren of individuen kopen en is strikt Business-to-Business.
 4. De verkoopprijs (hamerprijs of gunningsprijs) is een nettoprijs, exclusief kosten koper en BTW. De koperscommissie van Equippo AG bedraagt 12% van de verkoopprijs.
 5. Als algemene regel geldt dat de lokale BTW die op de dag van de veiling van toepassing is volgens de wetgeving van het land van waaruit de goederen worden verkocht, zal worden toegepast op de verkoopprijs en de kosten koper.
 6. Aankopen moeten binnen 2 dagen per bankoverschrijving worden betaald. Indien de betaling niet binnen 2 werkdagen na de veilingdatum door Equippo is ontvangen zullen administratiekosten en een boeterente worden toegepast voor zover maximaal wettelijk is toegestaan. De administratiekosten bedragen 50 Euro per betalingsherinnering, waarbij extra kosten in rekening worden gebracht tegen kostprijs. De boeterente wordt berekend tegen het rentetarief dat door de Europese Centrale Bank wordt toegepast op haar basisherfinancieringstransactie, verhoogd met zeven procentpunten en naar boven afgerond op het volgende halve procentpunt.
 7. Voor EU-kopers die zich in een ander land bevinden dan het EU-land van waaruit de goederen worden verkocht wordt eind-gefactureerd na voltooiing van de intracommunautaire levering, met een BTW-tarief van 0% alleen op voorwaarde dat een geldig intracommunautair BTW-nummer wordt verstrekt en na het verstrekken van het volledige bewijs van vervoer na ontvangst van de apparatuur (CMR met vermelding van de verkopende entiteit in vak 1, met vermelding van de serienummer of een ander uniek identificatie kenteken van de goederen, ondertekend en afgestempeld bij de levering).
 8. Voor kopers buiten de EU zal de eerste facturering worden gedaan inclusief een berekend BTW voorschot met een aanbetaling van de toepassende BTW. Een BTW-tarief van 0% zal alleen worden toegepast na het verstrekken van het volledige bewijs van uitvoer (EX1/EXA en uitvoer-bevestiging) en de BTW aanbetaling zal vervolgens volledig worden terugbetaald. Equippo kan afzien van de BTW borg indien kopers gebruik maken van een erkend transportbedrijf.
 9. Voor kopers uit het EU-land van waaruit de goederen worden verkocht wordt het toepassende BTW-tarief in rekening gebracht.

3. Money Back Guarantee

De in dit Deel 3 beschreven procedure wordt de "Geld-terug-garantie procedure" genoemd.

Voor alle apparatuur waarvoor de "geld-terug-garantie" wordt vermeld op onze website en veilingcatalogus, stemt Equippo hierbij ermee in om de bindende aankoop van die apparatuur (in elk geval het "Te retourneren materieel") alleen te annuleren als uitdrukkelijk aan de volgende voorwaarden volledig is voldaan (de "Terugbetalingsvoorwaarden"):

 1. Op voorwaarde dat de Koper het te retourneren materieel heeft betaald en op de werkplek of de bedrijfslocatie heeft ontvangen en na ontvangst heeft getest en vervolgens het te retourneren materieel heeft geretourneerd naar de werf van Equippo (de "Retourlocatie");
 2. Op voorwaarde dat de Koper Equippo schriftelijk mededeelt dat hij of zij het contract wil annuleren binnen vijf werkdagen na de eerste lossing van het te retourneren materieel op de werkplek of de bedrijfslocatie van de Koper (de "Geld-terug-garantieperiode"), maar in geen geval later dan 20 werkdagen na aankomst van het schip;
 3. Voordat het te retourneren materieel in gebruik wordt genomen, is de Koper verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken van het te retourneren materieel; dit omvat met name de controle van voldoende vloeistofniveaus en de toestand van de vloeistoffen en het filter;
 4. Het te retourneren materieel is door de Koper gereinigd en wordt in exact dezelfde staat aan Equippo geretourneerd als bij de eerste levering aan de Koper, inclusief maar niet beperkt tot kwaliteit en functionaliteit (de "Kwaliteitsvoorwaarde");
 5. Na inspectie door een vertegenwoordiger van Equippo op de Retourlocatie om er zeker van te zijn dat aan de Kwaliteitsvoorwaarde wordt voldaan;
 6. Een schriftelijke goedkeuring (waarvoor een e-mail voldoende is) van Equippo aan de Koper dat aan de Kwaliteitsvoorwaarde is voldaan;
 7. De volledige medewerking van de Koper bij het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn om de volledige eigendomsoverdracht van het te retourneren materieel van de Koper terug naar Equippo mogelijk te maken;
 8. Geen onredelijke vertraging veroorzaakt door de Koper (waaronder maar niet beperkt tot niet-reageren op communicatie pogingen van Equippo en gebrek aan medewerking) bij het terugsturen van het te retourneren materieel naar de retourlocatie, of iets anders dat nodig is om de Geld-terug-garantie procedure uit te voeren
 9. Zowel het transport van de werf van Equippo naar de faciliteiten van de koper als het transport terug zijn voor rekening van de koper.

De Partijen komen overeen dat alle gelden die de Koper aan Equippo heeft betaald als betaling voor de Aankoopprijs van het te retourneren materieel (in elk geval de "Fondsen") pas aan de Koper worden geretourneerd nadat het te retourneren materieel weer in het feitelijke bezit van Equippo is. In elk geval waar Equippo akkoord gaat met het annuleren van een contract nadat aan de voorwaarden voor een terugbetaling is voldaan, zal Equippo binnen 10 werkdagen na het verkrijgen van het te retourneren materieel de gelden terugbetalen aan de Koper via een bankoverschrijving, voor zover de aankoopprijs op dat ogenblik volledig door Equippo is ontvangen, of, indien van toepassing, door annulering of teruggave van andere betalingsinstrumenten, zoals letters of credit of bankgaranties indien deze zijn gebruikt voor de betaling van de oorspronkelijke aankoop van het te retourneren materieel.

4. Ophalen en laden van apparatuur

 1. Aankopen kunnen alleen worden afgehaald na ontvangst van de overschrijving door EQUIPPO AG. Contante betaling wordt niet geaccepteerd.
 2. Onze bieders zijn aanbevolen een afspraak te maken voor afhaling van de door hen aangeschafte goederen. Ophalingen met een afspraak ontvangen prioriteit.
 3. De openingstijden zijn van 09.00 tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.
 4. Aankopen moeten binnen 21 kalenderdagen na de veiling datum worden opgehaald. Overwerk op de werven van Equippo kan voor 15 Euro opslagkosten per kavel per dag in rekening worden gebracht.
 5. Voor het ophalen zijn een heftruck van 10 ton en een betonnen laadplatform beschikbaar.
 6. Het personeel van Equippo kan helpen met het laden, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Daarom wordt u ten zeerste aangeraden om transporteurs met laad ervaring in te huren.
 7. Het personeel van Equippo behoudt zich het recht voor om het laden te weigeren in geval van ongeschikt vervoer of een veiligheidsrisico voor de personen of de apparatuur.
 8. Alleen officiële en volledige CMR-documenten die door alle partijen zijn ondertekend, worden geaccepteerd als bewijs van vervoer, dus grensoverschrijdend vervoer is alleen toegestaan door professionele transportbedrijven.